Statut

Articolul 1: DENUMIREA
Patronatul constituit si functionând în temeiul Legii nr. 356/2001 si O.G 26/2000, se numeste – Asociatia Difuzorilor si Editorilor – Patronat al Cartii prescurtat ADEPC A.D.E.P.C. este persoana juridica româna de drept privat având scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica.

Articolul 2: SEDIUL
Sediul social al Asociatiei este în strada Petru Maior nr. 32, sector l, Bucuresti.

Articolul 3: DURATA
Asociatia este constituita pe o durata nelimitata.

Articolul 4: OBIECTUL SI SCOPUL
Prin contributia materiala, prin cunostintele si activitatea membrilor ei, asociatia va actiona pentru realizarea urmatorului obiect de activitate:
– reprezentarea editorilor si difuzorilor de carte si presa, membri si simpatizanti ai ADEPC, promovarea si apararea intereselor acestora în raporturile cu structurile guvernamentale, cu organele locale ale administratiei de stat, cu organizatiile sindicale, cu alte asociatii si organisme similare din tara si strainatate sau cu alte persoane fizice sau juridice;
– promovarea spiritului de legalitate si corectitudine, apararea prestigiului si respectarea deontologiei profesionale decatre membrii ei si de catre terti;
– activarea pentru deplina libertate de actiune a patronilor în scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora, pentru promovarea pietei libere si a concurentei loiale;
– organizarea de initiative legislative în domeniul patronal, asumându-si rolul de organism ce va putea II consultat de initiatorii de orice nivel al proiectelor de acte normativecare privesc educatia, cultura scrisa,

industria cartii, drepturile de autor sau alt domeniu al activitatilor patronale ale membrilor sai;
– identificarea celor mai eficiente metode de colaborare între editorii si difuzorii de carte pentru rezolvarea problemelor globale privind cartea de la conceptie pâna la cititor;
– medierea si solutionarea amiabila a eventualelor conflicte de interese între membrii asociatiei în conformitate cu principiile economiei de piata si ale moralei civice;
– organizarea unor activitati cu caracter economic, administrativ, financiar-bancar sau comercial privind promovarea cartilor si a sistemelor de difuzare carte-presa si stimularea circulatiei bunurilor tiparite, menite sa contribuie, în conditiile legii, la asigurarea mijloacelor materiale si financiare pentru realizarea scopurilor sale statutare;
– asociatia îsi propune sa promoveze lectura de carte si sa usureze accesul cititorilor la carte din punct de vedere material si informational, contribuind astfel la o libera circulatie a ideilor, sa promoveze scrisul, cartea si autorii români contemporani, promovând tânara generatie.

Articolul 5: MIJLOACE SI METODE
Pentru realizarea acestor scopuri A.D.E.P.C. îsi propune sa foloseasca urmatoarele mijloace si metode:
– va reprezenta membrii asociatiei în negocierile ce se vor purta cu organele prevazute la art.2, pct.l;
– va identifica surse de finantare necesare pentru realizarea scopurilor sale;
– va crea canale de comunicare cu institutii de specialitate similare. din tara si strainatate precum si cu editorii sau difuzorii neafiliati pentru realizarea unor colaborari cu membrii sai;
– va edita si difuza publicatii periodice de specialitate;
– va participa si/sau organiza târguri si expozitii de carte la nivel national si international asigurând participarea sau reprezentarea membrilor asociatiei în conditii cât mai bune;
– va negocia si va elabora o strategie comuna a membrilor asociatiei editori si difuzori de carte în raporturile dintre ei si alti parteneri nemembri ca si în raporturile cu producatorii si furnizorii de materiale si servicii necesare realizarii productiei editoriale;
– va organiza conferinte, mese rotunde, simpozioane, spectacole, concursuri, festivaluri, cenacluri si sesiuni pe teme ce au legatura cu editarea, difuzarea cartii, presei si lectura;
– va apara prin modalitati specifice interesele lecturii, ale membrilor asociati în raport cu institutiile statului de drept, cu mediul economic si de afaceri din tara;
– va asigura un climat de colaborare între toti membrii sai astfel încât dincolo de diferentele specifice si de specificul economiei de piata concurentiale sa prevaleze sustinerea, promovarea si apararea intereselor comune, respectarea deontologiei profesionale de catre membri si terti;
– va desfasura actiuni proprii sau le va sprijini pe cele initiate de alte asociatii, organe de stat, alte persoane fizice sau juridice care urmaresc stabilirea unei politici administrative, fiscale si comerciale adecvate intereselor membrilor sai si în concordanta cu interesele culturii nationale;
– se va preocupa pentru obtinerea sprijinului de consultanta sau financiar de la organismele internationale si de la asociatiile de editori clin strainatate astfel ca toti membrii sai sa beneficieze de informatiile .si fondurile dobândite;
– va putea adera la uniuni, federatii si confederatii sau alte structuri profesionale sau patronale, nationale sau internationale
Articolul 6: PATRIMONIUL
Patrimoniul initial al asociatiei este cel al fostei asociatii A.D.P.C. asa cum rezulta din evidentele contabile la zi. Patrimoniul asociatiei ADEPC se va completa si prin cotizatiile anuale, taxele de înscriere ale noilor membri, prin donatii, sponsorizari, daruri manuale ale membrilor sai sau ale tertilor, precum si cu eventualele venituri rezultate din activitati economice ale asociatilor desfasurate în conditiile legii. De asemenea se va completa prin dobânzi si dividende rezultate din plasarea disponibilitatilor, prin dividendele societatilor comerciale înfiintate de asociatie si prin sume primite din facturi de finantare interna si internationala.
Cuantumul taxei de înscriere si al cotizatiei anuale se stabileste în fiecare an prin hotarâre a Consiliului Permanent.
Alta sursa de completare a patrimoniului este remuneratia compensatorie pentru copia privata — prevazuta de Legea nr. 8/1996 art. 109, aliniat l, cuvenita editorilor.
Resursele financiare alocate investitiilor directe devin patrimoniul asociatiei si se investesc numai în numele acesteia.
Bunurile mobile si imobile dobândite cu orice titlu de asociatie vor putea fi valorificate cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin vânzare, închiriere etc. iar veniturile astfel obtinute vor putea fi folosite integral pentru realizarea scopurilor sale.

Articolul 7: MEMBRI
Asociatia Difuzorilor si Editorilor Patronat al Cartii – ADEPC – se compune din membri fondatori, membri înscrisi dupa constituire, membri onorifici si membri atasati.
Membrii fondatori sunt persoane fizice; care au calitatea de patron sau asociat la o societate comerciala cu capital privat cu obiect de activitate editare si difuzare carte-presa.
Membrii înscrisi dupa constituire sunt conform legii si prezentului statut patroni, persoane juridice înmatriculate sau: persoane fizice autorizate potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capital, în scopul obtinerii de profit în conditii de concurenta si care angajeaza munca salariata.
Membrii onorifici sunt persoanele care s-au remarcat prin servicii semnificative aduse asociatiei; acestia sunt scutiti de plata cotizatiei.
Membrii atasati sunt persoanele care concura la scopul asociatiei prin activitati de prestari servicii cu gratuitate sau cu tarife reduse.
Membru al asociatiei, indiferent de categorie este acea persoana fizica sau juridica, care recunoaste statutul asociatiei si regulamentul de ordine interioara, deciziile adoptate statutar si prin activitatea sa dovedeste sustinerea si promovarea continua a scopurilor asociatiei si care achita cotizatia de membru;
Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi generale:
– sa-si exercite neîngradit dreptul de vot si sa fie alesi în organele de conducere;
– sa participe la votarea hotarârilor asociatiei;
– sa renunte la calitatea de membru;
– sa solicite si sa primeasca sprijin în orice problema care se înscrie în scopurile asociatiei;
– sa fie înscrisi în Cartea de Onoare a asociatiei, sa primeasca recompense morale si materiale;
– sa solicite reexaminarea hotarârii de excludere;
– sa beneficieze la cerere sau din oficiu, dupa caz, la compensarea unor cheltuieli personale efectuate în legatura cu scopul asociatiei;
– sa beneficieze de sprijin si consultanta la economica, tehnica, juridica asigurata de patronat;
– sa fie informati cu privire la demersurile ADEPC în relatiile cu structurile statului si autoritatile publice, cu organismele interne; si internationale în domeniile de interes patronal;
– sa solicite organizatiei sa intermedieze în fata autoritatilor competente rezolvarea unor probleme si conflicte esentiale, contractuale sau patronale, precum si sa beneficieze de protectia individuala, de grup sau colectiva, în conditiile prezentului statut;
– sa fie consultati prin intermediul organizatiei cu privire la proiectele de acte normative initiale în domeniile de interes profesional;
– sa beneficieze de tarile preferentiale sau reduceri la participarea la unele manifestari patronale si profesionale, la tarifele de publicitate în publicatiile organizatiei;
– sa aiba acces la bazele de date;
– sa reprezinte ADEPC în structurile federative sau confederative profesionale sau patronale ca delegati la conferinte, congrese, grupuri si comisii de lucru, interne si internationale;
– sa primeasca buletinele informative si publicatiile asociatiei; Prevederile sunt valabile pentru toate categoriile de membri cu exceptia membrilor afiliati si de onoare referitor la prevederile alineatelor l si 2;
Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii generale:
– sa achite cotizatiile si taxele si sa-si îndeplineasca calificat, competent si moral atributiile ce le revin din prevederile statutare si hotarârile Adunarii Generale si Consiliului Permanent;
– membrii care formeaza organele de conducere sunt personal si solidari raspunzatori pentru daunele provenite din culpa lor atât fata de asociatie cat si fata de terti;
– sa nu desfasoare actiuni de concurenta neloiala sau care aduc atingere interesului patronatului;
– sa manifeste solidaritate de breasla si sa participe moral si financiar la actiunile publice demarate de patronat în mediul presei, uniunilor de profil, în fata autoritatilor sau în justitie;
– sa-si îndeplineasca atributiile si mandatul în functiile si în colectivele de lucru stabilite de Adunarea Generala sau Consiliul Permanent;
– sa fie fideli scopurilor asociatiei;
– sa declare cu promptitudine orice aspect care îl poate face, incompatibil cu calitatea de membru;
– sa contribuie prin prestatii fizice si intelectuale la îndeplinirea scopului asociatiei si la cresterea prestigiului acesteia;
– sa primeasca donatii, sponsorizari sau legate în numele asociatiei.
Functiile de presedinte, vicepresedinte, trezorier, secretar sau membru al Consiliului Permanent nu sunt remunerate, acestia având însa dreptul la decontarea oricaror cheltuieli de transport, cazare, diurna etc. prilejuite de deplasare în interesul asociatiei. Pentru a putea face parte din asociatie cei interesati vor depune cerere în scris comitetului director, care va hotarî asupra cererii la prima întrunire ordinara. Calitatea de membru ui A.D.E.P.C. este personala, si netransmisibila, ea neputând face obiectul transmiterii succesorale. Excluderea din asociatie si încetarea calitatii de membru se produce în urmatoarele situatii: – persoana juridica sau persoana fizica autorizata îsi pierde existenta juridica;
– aparitia unor situatii de incompatibilitate stabilite de lege sau prin hotarâri ale Adunarii Generale;
– neîndeplinirea cu loialitate a angajamentelor asumate pe o perioada de 3 luni consecutive, inclusiv neplata cotizatiei;
– la cererea membrilor.
Articolul 8: ORGANE DE CONDUCERE
Organele de conducere ale asociatiei sunt:
– adunarea generala
– consiliul permanent
Adunarea Generala reprezinta vointa tuturor membrilor sai, se reuneste anual în sedinta ordinara si ori de câte ori este nevoie în sedinta extraordinara. Se convoaca de catre Consiliul Permanent cu doua saptamâni înainte , iar pentru sesiunile extraordinare se convoaca la cererea a cel putin 1/3 din membrii sai cu doua saptamâni înainte.
Adunarea Generala este statutar constituita când exista participarea directa, prin împuterniciri sau prin corespondenta a cel putin jumate plus unul din totalul membrilor asociatiei.
În cazul neîntrunirii majoritatii sus mentionate, Adunarea Generala este reconvocata automat, fara alta formalitate, pentru a doua zi, aceeasi ora si acelasi loc sau pentru ziua, ora sau locul anuntate de Consiliul Permanent. Adunarea reconvocata poate lua decizii în mod valabil, indiferent de numarul membrilor prezenti.
În caz de urgenta, pentru adoptarea unor hotarâri, puncte de vedere, comunicate, Consiliul Permanent poate consulta prin telefon sau fax membrii ADEPC si adopta o hotarâre în urma votului exprimat prin corespondenta (fax); când reuseste sa obtinu cel putin 51% clin voturile membrilor ADEPC.
Adunarea Generala adopta hotarâri cu majoritatea membrilor prezenti, prin vot deschis, nominal Adunarea generala poale decide recurgerea la votul secret, cu bile sau cu buletine.
Fiecare membru arc dreptul la un singur vot. Votul se poate exprima direct, prin împuternicii, sau prin corespondenta, când este cunoscuta dinainte tema votarii. Adunarea Generala adopta hotarâri cu majoritate simpla privind:
– modifica statutul;
– primeste noi membri sau hotaraste excluderea unora dintre ei;
– alege membri Consiliului Permanent;
– alege si revoca membrii de onoare;
– atesta hotarârile Consiliului Permanent cu privire la modificarea statutului si la aderarea sau afilierea la uniuni, federatii sau confederatii;
– îndeplineste orice alte atributii mentionate expres de lege sau de prezentul statut;
– dezbate si aproba exercitiul bugetar;
– atesta hotarârile Consiliului permanent privind modificarea statutului;
– hotaraste asupra dizolvarii, lichidarii, sau fuzionarii, stabilind destinatia bunurilor ramase dupa lichidareprecum si lichidatorul;
– aproba rapoarte intocmite de de cenzor sau de comisia de cenzori in implinirea atributiilor ce le revin;
– hotaraste numarul Membrilor Consiliului permanent si al cenzorilor;
– alege membrii Consiliului Permanent, pentru un mandat de 2 ani, care poate fi înnoit sau îi revoca;
– alege cenzorul sau membrii comisiei de cenzori, pentru un mandat de 2 ani, care poate fi înnoit sau îl revoca;
– desemneaza persoane delegate cu drept de semnatura si cu mandat de reprezentare;
– decide înfiintarea de filiale;

Consiliul permanent este desemnat de Adunarea Generala.
Vicepresedintii îl pot înlocui pe presedinte în cazul indisponibilitatii acestuia.
Trezorierul raspunde de gestionarea corecta, întocmai si la timp a patrimoniului asociatiei si are ca principala sarcina urmarirea legalitatii încasarilor si platilor. Din proprie initiativa sau la cererea consiliului permanent întocmeste rapoarte financiare interiamre, iar în adunarea generala prezinta raportul (bilantul contabil) anual.
Hotarârile Consiliului Permanent se adopta cu majoritate simpla a voturilor exprimate.
Consiliul Permanent prezinta adunarii generale:
– raportul anual de activitate, bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli;
– proiectul programelor asociatiei;
– întocmeste si aproba regulamentul de ordine interioara al asociatiei precum si modificarile acestuia;
– decide asupra primirii de noi membri sau excluderii unora dintre cei existenti;
– convoaca adunarea generala;
– aproba organigrama si politica de personal a asociatiei, realizând angajarea si concedierea de personal, atribuirea de roluri si competente. – aproba înfiintarea de filiale precum si de societati comerciale al caror obiect de activitate va fi în concordanta cu scopurile asociatiei, veniturile realizate de acestea trebuind în mod obligatoriu sa fie folosite în realizarea acestor scopuri;
– asigura îndeplinirea programelor asociatiei, administreaza mijloacele si resursele necesare activitatii curente precum si fondurile speciale ce se constituie pentru diferite programe;
– mediatizeaza activitatea asociatiei.

Articolul 9: COMISIA DE CENZORI
Cenzorul asociatiei reprezinta organul de control al asociatiei, este aies pe o perioada de 2 ani dintre membrii Consiliului Permanent si are urmatoarele atributii:
– verifica modul în care este administrat patrimoniul;
– întocmeste si prezinta adunarii .generale rapoarte specifice;
Activitatea cenzorului nu se remunereaza, dar beneficiaza de drepturile banesti cuvenite membrilor Consiliului Permanent.

Articolul 1O: DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
Asociatia se dizolva:
a) de drept atunci când:
– este în mod vadit pusa în imposibilitatea de a-si realiza scopul propus;
– este pusa în imposibilitatea de a constitui Adunarea Generala sau de a constitui Consiliul Permanent în conformitate cu statutul, daca aceasta imposibilitate dureaza mai mult de un an;
– numarul de membrii este sub numarul minim prevazut de lege
b) prin hotarârea Adunarii Generale
c) prin hotarâre judecatoreasca la cererea oricarei persoane interesate în conditiile legii.